ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

Digital Marketing Senior Executive

ផុតកំណត់: 31 August 2024


Job Announcement

Cambodia Angkor Air needs to recruit new employee, who meets the following terms and conditions:

Position

Digital Marketing Senior Executive

Term

Working shift (Full-Time)

Sex and Nationality

Male/Female Cambodian (Male is priority)

Qualification (Minimum)

Bachelor’s degree in marketing, design, or related field

Foreign Language

English (Chinese is a plus)

 

Job Descriptions

· Develop and implement digital marketing campaigns to promote products, services, or content across various digital platforms, including SEM, social media, email, and display advertising campaigns.

· Manage and optimize digital advertising campaigns, including pay-per-click (PPC) and display advertising, to maximize return on investment (ROI).

· Create engaging content for social media channels, website, and other digital touch points to drive audience engagement and brand loyalty.

· Monitor key performance indicators (KPIs) to track the effectiveness of digital marketing campaigns and make data-driven recommendations for improvement. 

· Conduct market research and stay abreast of the latest digital marketing trends and best practices to ensure the organization remains ahead of the curve.

· Collaborate with cross-functional teams, including design, sales, and product teams, to align digital marketing strategies with overall business objectives.

· Utilize marketing automation tools to streamline digital marketing processes and enhance lead nurturing and conversion.

· Brainstorm new and creative growth strategies.

· Collaborate with agencies and other vendor partners.

· Able to design visually compelling and effective marketing materials, including but not limited to digital ads, social media graphics, infographics, and email templates are a plus.

Job Requirements

· Bachelor’s degree in marketing, design, or a related field.

· Proven working experience in digital marketing and graphic design.

· Demonstrable experience leading and managing SEO/SEM, marketing database, email, social media, and/or display advertising campaigns.

· Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital and design campaigns that engage and motivate.

· Proficiency in graphic design software such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) and/or other relevant tools are a plus.

· Proficiency in digital marketing tools and platforms, such as Google Analytics, social media management tools, and email marketing software.

· Solid understanding of SEO principles, content marketing, and digital advertising best practices.

· Strong analytical skills and the ability to interpret data to drive actionable insights and optimize digital campaigns.

· Excellent written and verbal communication skills, with the ability to craft compelling and persuasive digital content.

· Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and design.

· Proficiency in the English language (Chinese is a plus)

· Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, Email…)

· Good communication and interpersonal skills.

· Excellent verbal and written communication skills, including ability to effectively communicate with internal and external.

· Capable of working in groups and independently.

· Honesty, responsibility, withstand pressure and high work intensity, and willing to work in flexible time.

 

Interested candidates need to submit CVs with recent photograph (4x6) and other relevant qualification documents to the following address:

- Contact Point: Human Resource and Administration Division

- Phone:  023660 0036

- E-mail:  careeroutlook@angkor-air.com

- Address:  No 206A, Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn,

           Phnom Penh, Cambodia.

Note:

- Application can be received in person at the above address or through above e-mail address

- The interview will be conducted directly with applicants in Head-Office at the above address.

- Be informed that Cambodia Angkor Air never offer job and conduct interview with applicant online.