ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

ដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ៖ ដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ៖

សមាគមអាកាសចរណ៍៖

ដៃគូអាកាសចរណ៍

ដៃគូអាកាសចរណ៍ដែលបានភ្ជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអង្គរអ៊ែរ

លេខរៀង

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍

លេខកូដ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Viet Nam Airlines

VN

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Lao Airlines

QV

បណ្ដាដៃគូអាកាសចរណ៍ SPA/FIM ដែលបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cambodia Angkor Air ( ដោយ K6 អនុវត្ដ )

លេខរៀង

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍

លេខកូដ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Bassaka Air

5B

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Jeju Air

7C

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Myanmar Airways

8M

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Jet Airways

9W

Air France/ KLM

AF/KL

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ British Airways

BA

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Eva Airways

BR

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Airlines

CI

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Emirates

EK

១០

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines/ Hãng ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Shanghai Airlines

MU/FM

១១

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ហុងកុង Airlines

HX

១២

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Japan Airlines

JL

១៣

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ All Nippon Airways

NH

១៤

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Asiana Airlines

OZ

១៥

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Bangkok Airways

PG

១៦

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍  Qatar Airways

QR

១៧

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Lao Airlines

QV

១៨

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Aeroflot - Russian Airlines

SU

១៩

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Turkish Airlines

TK

២០

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ SriLankan Airlines

UL

២១

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Việt Nam Airlines

VN

២២

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Shenzhen Airlines

ZH

២៣

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Hanh Air

HR

២៤

STA Travel

STA

បណ្ដាដៃគូអាកាសចរណ៍ IET ដែលបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cambodia Angkor Air ( ដោយ K6 អនុវត្ដ )

លេខរៀង

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍

លេខកូដ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Viet Nam Airlines

VN

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Bangkok Airways

PG

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Hanh Air

HR

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Turkish Airlines

TK

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ All Nippon Airways

NH

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ SriLankan Airlines

UL

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qartar Airways

QR

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qantas Airways

QF

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Xiamen Airlines

MF

១០

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Airlines

CI

១១

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Jet Airways

9W

១២

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Myanmar Airways Intl

8M

១៣

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Heli Air Monaco

YO

១៤

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Shenzhen Airlines

ZH

១៥

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Aeroflot Russian Airlines

SU

១៦

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Eva Airways

BR

១៧

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Lao Airlines

QV

១៨

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Korean Air

KE

១៩

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Asiana Airlines

OZ

២០

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Jeju Air

7C

២១

STA Travel

0O

២២

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Hong Kong Airlines

HX

២៣

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ APG Airlines

GP

២៤

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Air France

AF

២៥

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ KLM Royal Dutch Airlines

KL

២៦

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Southern Airlines

CZ

២៧

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Emirates

EK

២៨

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Japan Airlines

JL

២៩

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Shanghai Airlines

FM

៣០

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern

MU

៣១

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ British Airways

BA

ដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ៖

Metfone

MetFone ជាក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មជួរមុខនៅកម្ពុជាដោយមានបណ្ដាផ្សព្វផ្សាយធំទូលាយ និងគួរទុកចិត្ត។ ដោយមានពាណិជ្ជសញ្ញាគឺក្រុមហ៊ុនឯកជន Viettel (កម្ពុជា), MetFoneជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍លឿនបំផុ តលើពិភព លោក-សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Viettel។ តាមសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទចល័តពិភពលោក GSMA សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Viettel ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន ទូរគមនាគមន៍ ជួរមុខលើពិភពលោកចំនួន១៥អំពីបរិមាណសេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័ត។