ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

ឯកសារធ្វើដំណើរ ឯកសារធ្វើដំណើរ

សំបុត្រ

សំបុត្រអ្នកដំណើរ គឺជាកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ និង អ្នកធ្វើដំណើរ។ ខណៈពេលធ្វើដំណើរ អ្នកធ្វើដំណើរតម្រូវឲ្យរក្សាទុកនូវសំបុត្រធ្វើដំណើរនៅជាប់ជាមួយខ្លួនតាំងពីចាប់ផ្តើមដល់ទីបញ្ចប់នៃការធ្វើ ដំណើររបស់អ្នក ព្រោះវាត្រូវប្រើសម្រាប់ឆែកសំបុត្រចូលព្រលាន និងគោលបំណងអន្តោប្រវេសន៍។
 
ចំពោះសំបុត្រជាសន្លឹកធម្មតា អ្នកធ្វើដំណើរត្រូវមានសំបុត្រផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដែលមានប័ណ្ណគូប៉ុង បញ្ជាក់ជើងយន្តហោះពិតប្រាកដសម្រាប់ជើងហោះហើរជាក់លាក់មួយ។
 
ចំពោះសំបុត្រអេឡិចត្រូនិច អ្នកធ្វើដំណើរគួរតែយកបង្កាន់ដៃសំបុត្រអេឡិចត្រូនិចដែលបានចេញឲ្យ នៅពេលទិញសំបុត្រមកជាមួយក្នុងខណៈពេលធ្វើដំណើរ។

លិខិតឆ្លងដែន

នកធ្វើដំណើរតម្រូវឲ្យមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិ ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរ ព្រោះអ្នកត្រូវបង្ហាញលិខិតឆ្លងដែននៅបញ្ជរឆែកសំបុត្រ និងអន្តោប្រវេសន៍។
 
មានប្រទេសមួយចំនួនត្រូវការសុពលភាពនៃលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកមានរយៈពេលវែងជាងរយៈពេលដំណើរ ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកទៅទៀត។ ដូច្នេះ ត្រូវតែឆែកនូវកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក ជាប្រចាំដែលជាតម្រូវការលិខិតឆ្លងដែន នៃប្រទេសដែលអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរទៅ។
 
ពេលអ្នកចាកចេញ ឬមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញនូវលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក ប័ណ្ណអនុញ្ញាតហោះហើរ និងបំពេញបែបបទបញ្ជាក់ពីការចាកចេញ/ការមកដលនៅឯបញ្ជរត្រួតពិនិត្យ លិខិតឆ្លងដែន។

ទម្រង់បែបបទនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ពេលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរ ក្នុងស្រុកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អ្នកធ្វើដំណើរតម្រូវឲ្យបង្ហាញ នូវលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលអាចទទួលស្គាល់ណាមួយដូចមានរាយខាងក្រោម៖
 
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
  • ប័ណ្ណបើកបរ
  • ប័ណ្ណសមាជិកសភា
  • ប័ណ្ណយោធា
  • ឯកសារស្របច្បាប់ពីអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីបញ្ជាក់ការបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ មិនទាន់ចេញជូនសាម៉ីជន
  • ប័ណ្ណបុគ្គលិកអាកាសចរណ៍
  • សំបុត្រកំណើត ឬឯកសារដែលមានតំលៃស្មើ។

ទិដ្ឋាការ

បុគ្គលមិនមែនសញ្ជាតិ ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយ។ ដើម្បី ស្វែងយល់ថាតើអ្នកតម្រូវឲ្យមានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសណាមួយនោះដែរឬទេ សូមឆែកមើលព័ត៌មាន អំពីប្រទេសដែលអ្នកចង់ទៅជាក់លាក់នោះ។

ឯកសារមកដល់

សម្រាប់ជើងហោះហើរអន្តរជាតិ អ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យបំពេញនិងបង្ហាញឯកសារមកដល់ ឬចាកចេញនៅបញ្ជរ អន្តោប្រវេសន៍។
 
សម្រាប់ការចេញដំណើរពីព្រលានអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជា ទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់អំពីការមកដល់ ឬក៏ ការចាកចេញមាននៅឯព្រលានយន្តហោះមុនពេលចូលទៅដល់បញ្ជរ អន្តោប្រវេសន៍។ សម្រាប់ការមកដល់ ប្រទេសកម្ពុជា អ្នកនឹងត្រូវបានគេចែកជូននូវទម្រង់បែបបទនេះមុនពេលធ្វើការហោះហើរនៅឯបញ្ជរឆែក សំបុត្រ ឬនៅក្នុងអំឡុងពេលកំពុងហោះហើរដោយបាហុនិកា។

How to apply E-Visa to visit INDIA

What documents shall be prepared before applying an e-Visa

In order to apply e-Visa, you need to have some prepared document including:

1. Your front image:

- Format in JPEG

- Size: minimum 10KB and maximum 2MB

- The minimum dimension is 2*2 or at least 350 pixels by 350 pixels in height and width

2. Your passport copy page:

- Format in PDF

- Size: minimum 10KB and maximum 300KB

- Passport upload of your both photo and detail page

 

How to apply E-Visa for E-tourist visit

- Step1: To apply E-visa, please go to the link: https://indianvisaonline.gov.in/

Then it will lead you this main page, after that you need to choose “For eVisa by Bureau of immigration”

- Step2: After clicking, you will be lead to this entrance page; you need to click on “Apply here for e-Visa”; in any case, you are not clear on applying E-visa step, you can preview the “Sample e-Visa application” that the India government has prepared for you.

- Step 3: Once you click on the apply here for e-Visa; then you will go to their first page of the application by provide your information and the type of the visa service and then you need to tick on I have read all the instruction…. Etc.

- Step 4: After applying on the first page, then you will go the second page to fill the detail form and information of your application; please make sure, you have read all the questions and fill the information correctly (which match your passport data and ID card data).

after providing your detail information form, you have a choice whether you want to continue to the next page or you want to save and temporarily exist. If you choose save and temporarily exist; you need to note down your Temporarily Application ID for example: “240417027B5MPDS”

 

 

- Step 5: If you want to continue you will fill the Visa Detail Form with the place you want to visit and you need to put both reference in India and Cambodia

 

- Step 6: after finishing your detail Visa form; they will ask you to answer the additional question detail and tick on the declaration statement; then you click on Save and continue.

- Step 7: Once you have done answering the question, you need to prepare 2 main items in order to finish the applying process; firstly, you need to have your photo (2x2) and for the specific detail and requirement they have stated clearly on the page.

 

- Step 8: then you need to upload your document of your copy passport page that contains your information and please make sure that this file is not over 300 KB and not less than 10KB with the PDF format.

- Step 9: After done completing and uploading your information, you need to pay for the e-Visa fee and in this case we recommend to use PayPal which will be convenience and easy for you and its cost around 40 USD (excluding tax). Then you will have a one-year e-Visa to India.

 

-Step 10: after you have completed your payment, they will email to your personal email that you have input while applying for e-Visa; that your visa applying status is granted. In this case, you can download your e-Visa by tomorrow. Moreover, please take note to the application ID in order to download the e-Visa.

 


How to download the granted e-Visa

-Step1: check your email to get your Application ID and then go to the website https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html , please click on “Check your Visa status”

- Step 2: then input your ID and passport no. and other requirement; after then click for “Advanced search for e-Visa only”. Later on it will lead you to your Visa and then you can download it. Once it’s done, you can have a smooth and safe trip to India; but make sure to bring the print e-Visa with you during your flight.