ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

Viet Nam Entry Regulations

REGULATION ON ENTRY INTO VIETNAM

Refer to the announcement from Vietnam MOFA, Vietnam will restore the entry policy as before the Covid-19 pandemic

  1. Restoring the process and procedures for granting all types of visas and visa exemption certificates according to the Law on Entry, Exit, Transit and Residence of Foreigners.
  2. Visa exemption for Asean countries with maximum period of stay as below:
  • 14 days: Brunei, Myanmar
  • 21 days: Philippines
  • 30 days: Cambodia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand
  1. Restoration of visa exemption for foreigners under international treaties to which Vietnam is a contracting party or visa exemption on a reciprocal basis (to see the list, please refer to: www.lanhsuvietnam.gov.vn).
  2. Reinstatement of unilateral visa exemption for citizens of 13 countries (Federal Republic of Germany, French Republic, Republic of Italy, Kingdom of Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Russian Federation, Japan, Republic of Korea, Kingdom of Denmark, Kingdom of Sweden, Kingdom of Norway, Republic of Finland, and Republic of Belarus) for the maximum period of residence is 15 days, applied until the end of 14 March 2025. People on entry need to have a passport valid for at least 06 months at the time of entry and is not banned from entering Vietnam.

 

Share on:

មានច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្នែកនេះ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 06 March 2024
Add promotion fare on route PNH-SGN

Add promotion fare on route PNH-SGN

Read more

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 24 February 2024
Promotion code program on EGETS app

Promotion code program on EGETS app

Read more

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 18 November 2022

Read more