ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

នៅព្រលានយន្តហោះ នៅព្រលានយន្តហោះ

ពិនិត្យមើលនៅក្នុងពេលវេលា

1. SGN airport:

1.1. Open time:

Counters are opened 2 hours before STD

1.2. Close time:

Counters are closed 50 minutes before STD

2. PNH airport:

2.1. Open time:

International flights: counters are opened 2 hours before STD

Domestic flights: counters are opened 1 hour 30 minutes before STD

2.2. Close time:

International flights: counters are closed 40 minutes before STD

Domestic flights: counters are closed 30 minutes before STD

3. REP airport:

3.1. Open time:

International flights: counters are opened 2 hours before STD

Domestic flights: counters are opened 1 hour 30 minutes before STD

3.2. Close time:

International flights: counters are closed 40 minutes before STD

Domestic flights: counters are closed 30 minutes before STD

 

Besides open and close check-in time above all stations should try to find the best way to improve OTP in your stations such as:

  • Minimize ground time for flight delay.
  • Try to push passenger door close 10 mins before STD.
  • Try to negotiate with airport authority to arrange best parking for our flight.

*STD: Scheduled Time of Departure.

If you do not check in by the check-in deadline you will not be able to travel on the flight. Depending on your fare conditions, a failure to check-in on time may also result in:

  • Making your ticket invalid for travel or becoming non-refund in case there are restrictions on changes. You will need to make a new booking and purchase a new ticket.
  • Paying change fee, and/or fares difference for the new applicable fare.

Due to potential traffic delays, check-in time and security screening, you are recommended to be at the airport at least 60 minutes before departure of domestic flights and 120 minutes before departure of international flights.

You should carry your traditional paper ticket or eTicket Receipt at all times for both international and domestic flights.

ផ្ទាល់ខ្លួន

នៅប្រទេសនីមួយៗ អ្នកដំណើរត្រូវប្រកាសអំពីចំនួនសាច់ប្រាក់ ទំនិញ ឬរបស់ផ្សេងៗដល់ភ្នាក់ងារគយ។ អ្នកដំណើរត្រូវបំពេញប័ណ្ណប្រកាសពន្ធ។

ពន្ធព្រលានយន្តហោះ

ជើងហោះហើរអន្តរជាតិ៖ ពន្ធព្រលានអាចមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ។ អ្នកដំណើរ ត្រូវសួរព័ត៌មាននេះជាមួយភ្នាក់ងារលក់សំបុត្រយន្តហោះនៅពេលដែលអ្នកទិញសំបុត្រយន្តហោះ។

ជើងហោះហើរក្នុងស្រុក៖ ពន្ធព្រលានបានត្រូវបញ្ចូលក្នុងថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះរួចជាស្រេច។

មគ្គុទ្ទេសព្រលានយន្តហោះ

Phnom Penh Airport

At a Glance - Phnom Penh International Airport
Location About 10km from the capital city Phnom Penh.
Cambodia Angkor Air flights There is one terminal for both domestic and international terminal.
Departure
information
There are 22 check-in counters. Cambodia Angkor Air flights check-in at counter from No.15 to No.18 or from No.15
to No.20 for two flights at the same time.
Transfer information See the guide information on board, or ask the staff.
Arrival information Baggage claim area is on the ground floor international arrival terminal. Lost & Found area is next to baggage claim area.
Cambodia Angkor Air Lounge There is a GLP lounge on second floor.
Website http://www.cambodia-airports.com/phnompenh/en/
Getting to and from the Airport
Taxi 9-10 USD, about 20-25 minutes
Tuk tuk Capacity of 4-5 passengers, 7 USD per passengers
ssss ssss

Siemreap Airport

At a Glance - Siemreap International Airport
Location About 10km from the capital city Phnom Penh.
Cambodia Angkor Air flights There is one terminal for both domestic and international terminal.
Departure
information
There are 22 check-in counters. Cambodia Angkor Air flights check-in at counter from No.15 to No.18 or from No.15
to No.20 for two flights at the same time.
Transfer information See the guide information on board, or ask the staff.
Arrival information Baggage claim area is on the ground floor international arrival terminal. Lost & Found area is next to baggage claim area.
Cambodia Angkor Air Lounge There is a GLP lounge on second floor.
Website http://www.cambodia-airports.com/phnompenh/en/
Getting to and from the Airport
Taxi 9-10 USD, about 20-25 minutes
Tuk tuk Capacity of 4-5 passengers, 7 USD per passengers