ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 14 July 2024
TNT would like to propose Chief Commerce Officer about ticketing fee/system admin fee of ticket issued by Sabre Sonic Web (SSW) of Cambodia Angkor Air

TNT would like to propose Chief Commerce Officer about ticketing fee/system admin fee of ticket issued by Sabre Sonic Web (SSW) of Cambodia Angkor Air

អាន​បន្ថែម

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 14 July 2024
The Mega Sales Promotion on K6’s 15th Anniversary

The Mega Sales Promotion on K6’s 15th Anniversary

អាន​បន្ថែម

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 02 July 2024
Adjust Business class fare on route PNH-HAN

Adjust Business class fare on route PNH-HAN

អាន​បន្ថែម

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 02 July 2024
Proposal to adjust in Ancillary Service Purchasing at the Airport for Upgrade to business class.

Proposal to adjust in Ancillary Service Purchasing at the Airport for Upgrade to business class.

អាន​បន្ថែម

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 08 June 2024
Add June Flights, Unbeatable Prices Promotion

Add June Flights, Unbeatable Prices Promotion

អាន​បន្ថែម

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 06 June 2024
Adjust refund fee and note on YR condition

Adjust refund fee and note on YR condition

អាន​បន្ថែម

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 30 May 2024
Adjust fare connecting fare on route CAN/NNG/CGO and discontinue I & V class

Adjust fare connecting fare on route CAN/NNG/CGO and discontinue I & V class

អាន​បន្ថែម

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 13 May 2024
Adjust fare PNH-CAN/NNG/CGO and discontinue V class on CN routes.

Adjust fare PNH-CAN/NNG/CGO and discontinue V class on CN routes.

អាន​បន្ថែម

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 13 May 2024
Adjust fare PNH-CAN/NNG/CGO and discontinue I class on CN routes. - Add Early Bird Promotion Program.

Adjust fare PNH-CAN/NNG/CGO and discontinue I class on CN routes. - Add Early Bird Promotion Program.

អាន​បន្ថែម