ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

Corporate Culture Senior Executive

ផុតកំណត់: 30 April 2024


Job Announcement

Cambodia Angkor Air needs to recruit new employee, who meets the following terms and conditions:

Position

Corporate Culture Senior Executive

Term

Working shift (Full-Time)

Sex and Nationality

Male/Female Cambodian

Qualification (Minimum)

Bachelor’s degree in administration, marketing, or related field

Foreign Language

English (Chinese is a plus)

 

Job Descriptions

· Create, plan and manage holidays and events.

· Well cooperate with vendor partners, agencies and manage good relationship.

· Working with different divisions for forwarding clear messages

· Monitor key performance indicators (KPIs) to track the effectiveness of event details and provide recommendations for improvement. 

· Conduct market research and best practices to ensure the event success.

· Collaborate with cross-functional teams with overall business objectives.

· Brainstorm new and creative growth strategies.

Job Requirements

· Bachelor’s degree in administration, marketing, or related field.

· Proven working experience in administration or marketing.

· Highly creative with experience in managing events

· Excellent written and verbal communication skills, with the ability to craft compelling and persuasive digital content.

· Up-to-date with the latest trends and best practices in marketing.

· Proficiency in the English language (Chinese is a plus)

· Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, Email…)

· Good communication and interpersonal skills.

· Excellent verbal and written communication skills, including ability to effectively communicate with internal and external.

· Capable of working in groups and independently.

· Honesty, responsibility, withstand pressure and high work intensity, and willing to work in flexible time.

 

Interested candidates need to submit CVs with recent photograph (4x6) and other relevant qualification documents to the following address:

- Contact Point: Human Resource and Administration Division

- Phone:  023660 0036

- E-mail:  careeroutlook@angkor-air.com

- Address:  No 206A, Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn,

           Phnom Penh, Cambodia.

Note:

- Application can be received in person at the above address or through above e-mail address

- The interview will be conducted directly with applicants in Head-Office at the above address.

- Be informed that Cambodia Angkor Air never offer job and conduct interview with applicant online.